Rights of Recipients of Mental Health Services Summary in Vietnamese

BỘ Y TẾ VÀ PHỤC VỤ NHÂN ĐẠO
Văn Phòng Giúp Đỡ Sức Khỏe Tâm Thần Người Lớn

TÓM TẮT QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI THỤ HƯỞNG TRONG SỰ GIÚP ĐỠ SỨC KHOẺ TÂM THẦN

Đây là bản tóm tắt những quyền hạn căn bản của quý vị với tư cách là người thụ hưởng các giúp đỡ cộng đồng theo luật Quyền hạn của Người thụ hưởng Giúp đỡ Sức khoẻ Tâm thần.  Quý vị được quyền nhận một bản đầy đủ về các quyền hạn tại văn phòng cơ quan này hoặc từ Bộ Y Tế và Giúp đỡ Nhân Đạo, Văn phòng Sức khỏe Tâm thần Người lớn, số 11 State House Station, tòa nhà Marquardt Lầu 2, Augusta, Maine 04333, điện thoại số:(207) 287-4243, TTY số: Maine relay 711. Quý vị cũng có thể tìm được bản sao toàn bộ các quyền hạn này tại https://www.maine.gov/dhhs/mh/rights-legal/index.html. Nếu quý vị bị điếc, hay không biết tiếng Anh, chúng tôi sẽ sắp xếp một thông dịch viên sẳn sàng để giúp quý vị hiểu quyền hạn của mình.

  1. Quyền cơ bản.  Quý vị có quyền dân sự, quyền con người và các quyền hợp pháp khác cũng như bất kỳ các công dân khác.  Quý vị có quyền được đối xử lịch sự, hoàn toàn được tôn trọng với quyền lợi cá nhân và phẩm giá của mình.
  2. Tính bảo mật và truy cập hồ sơ lưu.  Quý vị có quyền được yêu cầu giử kín hồ sơ của mình và hồ sơ chỉ được tiết lộ khi có sư thông báo quý vị hoàn toàn đồng ý.  Quý vị có quyền xem lại hồ sơ của mình bất kỳ thời gian nào hợp lý. Quý vị có thể viết thư phê bình hay đóng góp ý kiến vào hồ sơ lưu của mình, để làm sáng tỏ các thông tin trong hồ sơ mà quý vị cho rằng thiếu chính xác hay không đầy đủ.  Không ai được quyền xem hồ sơ của quý vị trừ khi người đó nhận được sự uỷ quyền đặc biệt của quý vị hoặc các trường hợp cá biệt, đã được mô tả trong bộ luật trọn vẹn về Quyền hạn này. 
  3. Sự chữa trị cá nhân hay kế hoạch giúp đỡ.  Quý vị có quyền có bản kế hoạch cá nhân, được quý vị và nhân viên phụ trách của quý vị cùng phát triển, dựa theo các nhu cầu và mục đích của quý vị. Bản kế hoạch đó phải được viết ra và quý vị được quyền có một bản sao của kế hoạch này. Bản kế hoạch cần nêu rõ các chi tiết mà mọi người sẽ thực hiện, khung thời gian giới hạn với nhiệm vụ và mục đích sẽ được hoàn thành và xác định được sự thành công như thế nào.  Kế hoạch này phải được dựa trên các nhu cầu thực tế của quý vị và, nếu khi chưa có thể có sẳn được một sự giúp đỡ cần thiết, thì hãy cho biết chi tiết làm thế nào để các nhu cầu của quý vị được đáp ứng.
  4. Thông báo chấp thuận.  Sẽ không có một sự giúp đỡ hay chữa trị nào mà không có sự đồng ý hay trái với ý muốn của quý vị. Nếu quý vị có người giám hộ, ông ấy hay bà ấy được ủy quyền lập quyết định mà không cần sự đồng ý của quý vị.  Quý vị có quyền được biết, khả năng có những rũi ro, cùng các lợi ích được biết trước của sự giúp đỡ và chữa trị,  kể cả thuốc men, trong chừng mực nào quý vị có thể hiểu được.  Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý vị có thể hỏi nhân viên phụ trách của quý vị hay một người nào mà quý vị đã chọn, trước khi đi tới quyết định chữa trị hay nhận các sự giúp đỡ khác.  Nếu người giám hộ đã được ủy quyền lập quyết định thay cho quý vị, người giám hộ, có quyền được thông báo tất cả các rũi ro và lợi ích cùng các đề nghị chữa trị hoặc giúp đỡ.
  5. Sự giúp đỡ để Bảo vệ Quyền hạn.  Quý vị có quyền chỉ định một đại diện theo sự chọn lựa của quý vị để giúp quý vị hiểu quyền hạn của mình, bảo vệ quyền hạn hoặc giúp đỡ quý vị thực hiện việc chữa trị.  Nếu quý vị muốn có một đại diện, quý vị phải viết thành văn bản sự chỉ định người này.  Quý vị có thể tiến hành làm việc với vị đại diện này bất kỳ lúc nào quý vị cần, hoặc quý vị có thể thay đổi hay hủy bỏ sự chỉ định người đại diện bất kỳ lúc nào.
  6. Sự tự do xuất phát từ Sự cách biệt và Giam giữ.  Quý vị không thể bị cách biệt hay giam giữ trong môi trường cộng đồng. Quý vị chỉ có thể bị giử lại là một bệnh nhân trong môi trường nội trú khi phù hợp với các thủ tục đã được định rõ trong luật các Quyền hạn của Người thụ hưởng Các Giúp đỡ Sức khỏe Tâm Thần, Phần B, Mục VII.
  7. Quyền được đệ trình khiếu nại.  Quý vị có quyền khiếu nại phản đối việc có thể bị vi phạm quyền hạn hay bất kỳ các thực hành đáng ngờ.  Quý vị có quyền có bản trả lời khiếu nại, với những lý do cho các quyết định .  Quý vị có thể đệ trình bất kỳ quyết định nào tới Văn phòng Giúp đỡ Sức khoẻ Tâm Thần Người lớn.  Quý vị không thể bị phạt vạ vì bất kỳ lý do nào do việc đệ trình khiếu nại này.  Quý vị không thể bị trả thù vì việc đệ trình khiếu nại này. Để được giúp đỡ khiếu nại, quý vị có thể liên hệ Văn phòng Điều phối Khiếu nại, số 11 State House Station-Tòa nhà Marquardt. Lầu 2, Augusta, Maine 04333.  Điện thoại số: 287-4249 hay Trung Tâm Quyền hạn về Khuyết tật Tiểu bang Maine Hộp thư PO Box 2007, Augusta Maine 04338-2007.  Điện thoại số: 1-800-452-1948.

Tôi có nhận một bản tóm tắt các Quyền Hạn Của Người Thụ Hưởng Trong Sự Giúp Đỡ Sức Khoẻ Tâm Thần.

______________________________________________________________________________________
Ngày                                        Chữ ký khách hàng                    Ngày                               Chữ  ký người chứng